Welkom bij Mebe Advisering B.V.

Welkom,

Wij zijn een Milieutechnisch adviesbureau welke zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot een gespecialiseerd adviesbureau met kennis op diverse vakgebieden.

Onze vakgebieden bestaan o.a. uit;

 • Projectbegeleiding op het gebied van;
  – Sloopprojecten,
  – Complexe infrastructuur projecten.
 • Milieubegeleiding;
  – Bodemonderzoeken,
  – Asbestinventarisatie,
  – Bodemverontreiniging,
  – DLP (Deskundige Leidinggevende Projecten).
 • RAW Bestekschrijven en aanbesteden,
 • Overige diensten;
  – Bouwkundige opname,
  – Trillingsmetingen,
  – Flora en Fauna.

Wanneer u geïnteresseerd bent in het ontstaan en de ontwikkelingen van Mebe Advisering B.V. kunt u hiervoor gaan naar: over ons.

 

Projectbegeleiding

Projectbegeleiding

Wij zorgen ervoor dat uw projecten wel slagen.

Mebe Advisering BV heeft al vele jaren ervaring in Projectbegeleiding op het gebied van complexe Infrastructuur en Sloopprojecten. We hebben ons in de loop der jaren gespecialiseerd in projectbegeleiding en kunnen dan ook stellen dat wij de specialist zijn op gebied van projectbegeleiding voor complexe infrastructuur en sloopprojecten.

Bij Mebe Advisering B.V. is de projectbegeleiding verdeeld over twee core-businessen;

Infrastructuur:

Bij de projectbegeleiding van complexe infrastructuur kan Mebe Advisering B.V. u begeleiden bij de vele aspecten welke aan bod komen bij een dergelijk plan. Het grote voordeel dat dit met zich meebrengt is dat uw zeker weet dat overal aan is gedacht. Maar ook bij onvoorziene complicaties staat u er niet alleen voor. Mebe Advisering B.V. zorgt dan ook voor een razendsnelle oplossing, ze noemen ons niet voor niets “Troubleshooters”.

Sloop van de Mariusbouwer te Amsterdam
Sloop van de Mariusbouwer te Amsterdam

Sloopprojecten:

Ook bij het begeleiden van een sloopproject regelt Mebe Advisering B.V. alles van A tot Z neemt uw zorgen letterlijk uit handen. Met de ervaring van diverse groten slopen in de afgelopen jaren weet u gewoon dat u een goede partner in handen heeft genomen.

Waarom kiezen voor Projectbegeleiding van
Mebe Advisering?

U begrijpt het belang van een goede projectbegeleiding,niet alleen zorgt het ervoor dat uw project wordt uitgevoerd met het beste resultaat. Een goede projectbegeleiding zorgt er vooral ook voor dat uw project op tijd klaar zal zijn, niet onnodige kosten met zich mee zal brengen, maar ook dat u een partner heeft wanneer er toch onvoorzien iets het project dreigt te dwarsbomen. U hoeft dan niet als nog opzoek naar een bedrijf die u kan helpen, nee wij zitten er al bovenop. Nog voordat u er erg in heeft zal een onvoorzien probleem zijn opgelost. En dat natuurlijk in het belang van uw complexe infrastructuur of sloopproject.

 

Milieubegeleiding

Mebe Advisering B.V. is gespecialiseerd in het adviseren in milieuzaken. Alle milieuzaken worden behandeld conform de geldende wet- en regelgeving en het Arbobesluit.

Sinds de jaren zeventig zijn diverse vervuilingen in Nederland aan de kaak gesteld, zoals bodemverontreiniging in zowel het oppervlaktewater, als in bodem en grondwater. Verder zijn een aantal stoffen tegen het licht gehouden als asbest en keramische wol.

Een ieder dient tegenwoordig rekening te houden met milieuwetgevingen die absoluut niet bij iedereen bekend kunnen zijn. Steeds meer bedrijven krijgen de verplichting een milieumanagementsysteem NEN-en-ISO 14001 toe te passen. Met een milieumanagementsysteem kunt u beter controleren wat uw activiteiten, producten of services voor effect hebben op het milieu. Door het verbeteren van de milieuprestaties demonstreert u uw betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling.

De overheid en ook de verantwoordelijken van bedrijven hechten steeds meer waarde aan het actief bezig zijn met het verminderen van werkzaamheden die schadelijk kunnen zijn voor werknemers, omgeving en het milieu.

Met een milieumanagementsysteem kunt u:

 • milieuprestaties verbeteren en uw milieurisico′s identificeren,
 • door een structurele aanpak uw milieudoelstellingen bereiken,
 • bezuinigen op kosten die gerelateerd zijn aan energieverbruik, afvalverwerking en ruwe materialen,
 • bewijzen dat u voldoet aan alle relevante milieueisen,
 • beginnen met een continue verbetering van uw prestaties ten opzichte van het milieu en versterkt u de mogelijkheden om uw strategische doelstellingen te behalen.

Daarom zeggen wij, heeft u vragen of problemen, bel ons vrijblijvend, want milieuzaken zijn ons specialisme.

 

Wij zeggen dan ook: “Laat milieuzaken niet uw toekomst bepalen.”

Raw bestekschrijven

Mebe Advisering B.V. | Schrijven bestek conform RAW-systematiek:

Het schrijven van de bestekken wordt uitgevoerd conform de RAW-systematiek, onder licentienummer GBM 092103 uitgegeven door CROW. De bestekken worden geschreven in overleg met de opdrachtgevers conform de RAW, met de bijlage U.A.R. 1986 en U.A.V. 1989. Een RAW-bestek wordt opgebouwd uit algemene- en administratieve bepalingen, resultaatverplichtingen, uniform aanbestedingsreglement en uniforme administratieve bepalingen. Verder is het bestek voorzien van een inschrijvingsbiljet, een bankgarantieformulier en een inschrijfstaat betrekking hebbende op de resultaatverplichtingen. De hoeveelheid bestekken die worden uitgedraaid, wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze not-for-profitorganisatie ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Dit gebeurt in samenwerking met alle belanghebbende partijen, waaronder Rijk, provincies, gemeenten, adviesbureaus, uitvoerende bouwbedrijven in de grond-, water- en wegenbouw, toeleveranciers en vervoersorganisaties. De kennis, veelal in vorm van richtlijnen, aanbevelingen en systematieken, vindt haar weg naar de doelgroepen via websites, publicaties, cursussen en congressen.

RAW (stichting Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw) RAW: een doordacht en dynamisch stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samenstellen van bouwcontracten in de gww. Realisering van projecten in grond-, water- en wegenbouw is een gecompliceerd proces. Omdat er wordt gewerkt in complexe steeds wisselende situaties, tracés, constructies en bouwpartners komt het aan op duidelijke afspraken. De markt denkt mee met RAW.

Alle voorwaarden, bepalingen en beschrijvingen in RAW zijn het resultaat van gezamenlijk overleg en inspanning van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de gww. Het sterke punt van RAW is de inhoud. Degelijk, betrouwbaar, doordacht, zonder franje en altijd volgens de laatste technische ontwikkelingen. Niet alleen voor de civieltechnische sector, maar ook daarbuiten. Dynamische Techniek staat niet stil. Daarom wordt RAW doorlopend geactualiseerd met de nieuwste inzichten en technieken. Nieuw technisch wetenschappelijk onderzoek wordt steeds vertaald naar een praktische RAW toepassing. RAW is allang niet meer uitsluitend een hulpmiddel voor het schrijven van bestekken voor uitbesteden en uitvoeren van projecten in de gww.

Als één bedrijf verantwoordelijk is voor nagenoeg het gehele project, is de kans direct een stuk kleiner dat men na de aanleg van de bestrating tot de conclusie komt dat er toch nog een kabel meer getrokken had moeten worden.

Mebe Advisering B.V. | Verzorgen aanbestedingen:

Alle aanbestedingen die door ons worden verzorgd, worden uitgevoerd conform Aanbestedingsrecht tweede druk 24 januari 1999 (Handboek van het Europese- en het Nederlandse Aanbestedingsrecht).

Wat is aanbestedingsrecht?

In de Europese regelgeving voor aanbestedingen zal men vergeefs naar een definitie van het begrip “aanbesteding” zoeken. De enige Nederlandse wetgeving die een dergelijke definitie bevat, is het Besluit vrijstelling combinatieovereenkomsten (het “Bvc”). Artikel 1 sub b van dat Bvc omschrijft “aanbesteding” als: “de al dan niet gelijktijdige uitnodiging van een aanbesteder aan twee of meer ondernemers om een inschrijfcijfer in te dienen voor de uitvoering van een opdracht tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten.”

Blijkens deze omschrijving moet er sprake zijn van een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Het initiatief dient derhalve uit te gaan van de koper van goederen of diensten. Daarnaast is vereist dat de uitnodiging wordt gericht aan ten minste twee ondernemers. Van een aanbesteding is derhalve geen sprake indien het initiatief uitgaat van de aanbieder van goederen of diensten noch indien de opdrachtgever slechts aan één ondernemer prijsaanbieding vraagt.

De toepassingssfeer van het aanbestedingsrecht is echter enerzijds ruimer en anderzijds enger dan van het Bvc. De Europese Aanbestedingsrichtlijnen en de Nederlandse aanbestedingsregelgeving zijn in beginsel van toepassing in alle gevallen waarin een opdrachtgever een overeenkomst aangaat voor het uitvoeren van werken of het verrichten van leveringen of diensten, ongeacht of het initiatief daartoe is uitgegaan van de opdrachtgever of opdrachtnemer, en ongeacht het aantal ondernemers dat tot het doen van een aanbod is uitgenodigd. Daar staat tegenover dat de personele werkingssfeer van het aanbestedingsrecht in beginsel beperkt is tot overheidsinstellingen en enkele daarmee gelijkgeschakelde particuliere opdrachtgevers. Daarnaast geldt dat grote groepen overeenkomsten van de toepasselijkheid van het (Europese) aanbestedingsrecht zijn uitgezonderd.

Het aanbestedingsrecht zou men kunnen omschrijven als het geheel van rechtsregels dat het gedrag van overheidsopdrachtgevers rond de uitgifte van opdrachten voor het uitvoeren van werken, het leveren van producten en het verrichten van diensten normeert. Daargelaten het praktisch nut van een definitie van aanbestedingsrecht, geven wij onmiddellijk toe dat ook deze definitie niet zuiver is.

De voorschriften van het aanbestedingsrecht behoren in het algemeen tot het publiekrecht. In de Nederlandse verhoudingen spelen daarnaast privaatrechtelijke standaardregelingen een belangrijke rol, die op basis van vrijwilligheid mede door particuliere opdrachtgevers kunnen worden toegepast.

In het algemeen kunnen deze regelingen niet als “rechtsregels” worden aangemerkt, althans niet als “recht” in de zin van art. 99 RO. (HR 31 mei 1985, NJ 1985p. 788, kwalificeert het UAR 1971 als “recht” in de zin van art 99 RO.). Deze kwalificatie doet echter slechts opgeld in gevallen waarin de toepassing van UAR bij het BAW verplicht is gesteld.

De voorgestelde definitie benadrukt dat het aanbestedingsrecht in beginsel uitsluitend tot opdrachtgevers zelf gerichte normen omvat, en niet toeziet op het gedrag van opdrachtgevers zelf. Het betreft dus geen gerichte normen met betrekking tot het gedrag van opdrachtnemers. Publiekrechtelijke normen met betrekking tot het gedrag van opdrachtnemers ter aanbesteding vallen namelijk onder de noemer van het mededingingsrecht.

De opsomming van bovengenoemd aanbestedingsrecht is aan een gedeelte van de inleiding van Aanbestedingsrecht, tweede druk, ontleend. Voor verdere informatie kunt u zich eventueel wenden tot Sdu Uitgevers te Den Haag, onder vermelding van Aanbestedingsrecht, vierde druk.

Producten Anti Legionella

Mebe Advisering B.V. | Anti Legionella producten

Op zoek naar de oplossing voor schoon drinkwater? Of bent opzoek naar de manier om eindelijk Legionella veilig te kunnen douchen? Mebe Advisering B.V. heeft in samenwerking met Prime Water® een aantal passende Anti Legionella Producten voor u ontwikkeld waarmee u gegarandeerd schoon drinkwater heeft en Legionella veilig kunt douchen.

Speciaal hiervoor hebben wij voor u een Webshop opgezet waar uw overzichtelijk al onze
Anti Legionella producten kunt zien en deze direct kunt bestellen.

Koop uw Anti Legionella Producten hier!