Flora en fauna

Mebe Advisering B.V. | Flora- en fauna-onderzoek

In Nederland is door middel van de Flora- en faunawet geregeld dat dieren en planten beschermd zijn tegen verstoring of uitsterving. Dat kan voor u als opdrachtgever van een bouw- of sloopproject grote gevolgen hebben. Tijdelijke of zelfs definitieve stillegging komt voor indien u toch zou verstoren of bedreigen.

Leiden uw activiteiten tot een functieverandering of uiterlijke verandering van het gebied? Dan kunnen deze activiteiten een schadelijke invloed hebben op beschermde planten of dieren.

Foto landschap

Het kan gaan om activiteiten als:

 • het aanleggen van (spoor)wegen, fietspaden en voetpaden,
 • het bouwen van woningen, kantoorpanden, bedrijven en andere bouwwerken,
 • het bouwrijp maken van gronden,
 • het verzetten en opspuiten van grond,
 • het aanleggen, renoveren of versterken van waterkeringen of andere waterwerken,
 • het aanleggen van kabels en leidingen,
 • het slopen of renoveren van woningen, kantoorpanden, bedrijven en andere bouwwerken,
 • het dempen van watergangen,
 • het kappen van bomen,
 • het aanleggen van natuur, bossen en recreatieterreinen,
 • het uitvoeren van groot en/of achterstallig onderhoud,
 • het saneren van bodems.

Daarom is verplicht dat u vooraf onderzoek laat doen naar mogelijke effecten op beschermde dieren en planten. Mebe Advisering kan u daarbij van dienst zijn.

Wij zijn deskundig op het gebied van wetgeving, onderzoeksmethodes en eventuele aanpassingen op dit gebied.