Raw bestekschrijven

Mebe Advisering B.V. | Schrijven bestek conform RAW-systematiek:

Het schrijven van de bestekken wordt uitgevoerd conform de RAW-systematiek, onder licentienummer GBM 092103 uitgegeven door CROW. De bestekken worden geschreven in overleg met de opdrachtgevers conform de RAW, met de bijlage U.A.R. 1986 en U.A.V. 1989. Een RAW-bestek wordt opgebouwd uit algemene- en administratieve bepalingen, resultaatverplichtingen, uniform aanbestedingsreglement en uniforme administratieve bepalingen. Verder is het bestek voorzien van een inschrijvingsbiljet, een bankgarantieformulier en een inschrijfstaat betrekking hebbende op de resultaatverplichtingen. De hoeveelheid bestekken die worden uitgedraaid, wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze not-for-profitorganisatie ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Dit gebeurt in samenwerking met alle belanghebbende partijen, waaronder Rijk, provincies, gemeenten, adviesbureaus, uitvoerende bouwbedrijven in de grond-, water- en wegenbouw, toeleveranciers en vervoersorganisaties. De kennis, veelal in vorm van richtlijnen, aanbevelingen en systematieken, vindt haar weg naar de doelgroepen via websites, publicaties, cursussen en congressen.

RAW (stichting Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw) RAW: een doordacht en dynamisch stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samenstellen van bouwcontracten in de gww. Realisering van projecten in grond-, water- en wegenbouw is een gecompliceerd proces. Omdat er wordt gewerkt in complexe steeds wisselende situaties, tracés, constructies en bouwpartners komt het aan op duidelijke afspraken. De markt denkt mee met RAW.

Alle voorwaarden, bepalingen en beschrijvingen in RAW zijn het resultaat van gezamenlijk overleg en inspanning van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de gww. Het sterke punt van RAW is de inhoud. Degelijk, betrouwbaar, doordacht, zonder franje en altijd volgens de laatste technische ontwikkelingen. Niet alleen voor de civieltechnische sector, maar ook daarbuiten. Dynamische Techniek staat niet stil. Daarom wordt RAW doorlopend geactualiseerd met de nieuwste inzichten en technieken. Nieuw technisch wetenschappelijk onderzoek wordt steeds vertaald naar een praktische RAW toepassing. RAW is allang niet meer uitsluitend een hulpmiddel voor het schrijven van bestekken voor uitbesteden en uitvoeren van projecten in de gww.

Als één bedrijf verantwoordelijk is voor nagenoeg het gehele project, is de kans direct een stuk kleiner dat men na de aanleg van de bestrating tot de conclusie komt dat er toch nog een kabel meer getrokken had moeten worden.

Mebe Advisering B.V. | Verzorgen aanbestedingen:

Alle aanbestedingen die door ons worden verzorgd, worden uitgevoerd conform Aanbestedingsrecht tweede druk 24 januari 1999 (Handboek van het Europese- en het Nederlandse Aanbestedingsrecht).

Wat is aanbestedingsrecht?

In de Europese regelgeving voor aanbestedingen zal men vergeefs naar een definitie van het begrip “aanbesteding” zoeken. De enige Nederlandse wetgeving die een dergelijke definitie bevat, is het Besluit vrijstelling combinatieovereenkomsten (het “Bvc”). Artikel 1 sub b van dat Bvc omschrijft “aanbesteding” als: “de al dan niet gelijktijdige uitnodiging van een aanbesteder aan twee of meer ondernemers om een inschrijfcijfer in te dienen voor de uitvoering van een opdracht tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten.”

Blijkens deze omschrijving moet er sprake zijn van een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Het initiatief dient derhalve uit te gaan van de koper van goederen of diensten. Daarnaast is vereist dat de uitnodiging wordt gericht aan ten minste twee ondernemers. Van een aanbesteding is derhalve geen sprake indien het initiatief uitgaat van de aanbieder van goederen of diensten noch indien de opdrachtgever slechts aan één ondernemer prijsaanbieding vraagt.

De toepassingssfeer van het aanbestedingsrecht is echter enerzijds ruimer en anderzijds enger dan van het Bvc. De Europese Aanbestedingsrichtlijnen en de Nederlandse aanbestedingsregelgeving zijn in beginsel van toepassing in alle gevallen waarin een opdrachtgever een overeenkomst aangaat voor het uitvoeren van werken of het verrichten van leveringen of diensten, ongeacht of het initiatief daartoe is uitgegaan van de opdrachtgever of opdrachtnemer, en ongeacht het aantal ondernemers dat tot het doen van een aanbod is uitgenodigd. Daar staat tegenover dat de personele werkingssfeer van het aanbestedingsrecht in beginsel beperkt is tot overheidsinstellingen en enkele daarmee gelijkgeschakelde particuliere opdrachtgevers. Daarnaast geldt dat grote groepen overeenkomsten van de toepasselijkheid van het (Europese) aanbestedingsrecht zijn uitgezonderd.

Het aanbestedingsrecht zou men kunnen omschrijven als het geheel van rechtsregels dat het gedrag van overheidsopdrachtgevers rond de uitgifte van opdrachten voor het uitvoeren van werken, het leveren van producten en het verrichten van diensten normeert. Daargelaten het praktisch nut van een definitie van aanbestedingsrecht, geven wij onmiddellijk toe dat ook deze definitie niet zuiver is.

De voorschriften van het aanbestedingsrecht behoren in het algemeen tot het publiekrecht. In de Nederlandse verhoudingen spelen daarnaast privaatrechtelijke standaardregelingen een belangrijke rol, die op basis van vrijwilligheid mede door particuliere opdrachtgevers kunnen worden toegepast.

In het algemeen kunnen deze regelingen niet als “rechtsregels” worden aangemerkt, althans niet als “recht” in de zin van art. 99 RO. (HR 31 mei 1985, NJ 1985p. 788, kwalificeert het UAR 1971 als “recht” in de zin van art 99 RO.). Deze kwalificatie doet echter slechts opgeld in gevallen waarin de toepassing van UAR bij het BAW verplicht is gesteld.

De voorgestelde definitie benadrukt dat het aanbestedingsrecht in beginsel uitsluitend tot opdrachtgevers zelf gerichte normen omvat, en niet toeziet op het gedrag van opdrachtgevers zelf. Het betreft dus geen gerichte normen met betrekking tot het gedrag van opdrachtnemers. Publiekrechtelijke normen met betrekking tot het gedrag van opdrachtnemers ter aanbesteding vallen namelijk onder de noemer van het mededingingsrecht.

De opsomming van bovengenoemd aanbestedingsrecht is aan een gedeelte van de inleiding van Aanbestedingsrecht, tweede druk, ontleend. Voor verdere informatie kunt u zich eventueel wenden tot Sdu Uitgevers te Den Haag, onder vermelding van Aanbestedingsrecht, vierde druk.